Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN Z KORZYSTANIA Z USŁUG NA PÓŁ SŁODKO

INFORMACJE OGÓLE:

 • Niniejszy Regulamin Usług, określa wszystkie warunki oraz zasad korzystania z Usług oferowanych przez Gabinet dietetyczny Diet Balance Anna Englisz, Kartlewo 11, 78-312 Kartlewo. NIP: 6721967095
 • Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.napolslodko.com
 • Dietetyk ma prawo odmówić wykonania usługi w przypadku, gdy zachowanie pacjenta wskazuje na bycie pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających bądź gdy zachowanie klienta odbierane jest jako obraźliwe, wulgarne i gdy zagraża zdrowiu i życiu dietetyka. Dietetyk ma prawo zakończyć współpracę z pacjentem na każdym etapie prowadzenia jeśli pacjent nie przestrzega zasad regulaminu.
 • Pacjent dietetyczny ma możliwość złożenia reklamacji, jeśli proponowane usługi nie są zrealizowane przez dietetyka zgodnie z zasadami obowiązującego regulaminu. Reklamacje należy przesłać na adres mailowy: anna@napolslodko.com w terminie do 7 dni roboczych od momentu zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. W reklamacji powinny znaleźć się: dane osobowe, zakres reklamacji i przyczyny jej zgłoszenia. Reklamacje będą rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia i przesłane drogą mailową do nadawcy.
 • Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy po upłynięciu terminu ważności pakietu.
 • Nie ma możliwości zwrotu części kosztów zakupionych w pakiecie (pakiet jest usługą promocyjną uwzględniającą zniżkę), nie ma można jej rozdzielać.
 • Konsultacje nie zastępują porady lekarskiej!
 • Pacjent dietetyczny jest świadomy, że usługi świadczone przez Gabinet stacjonarnie czy on-line nie dają gwarancji uzyskania założonych i oczekiwanych przez pacjenta efektów. Gabinet dietetyczny nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego stosowania zaleceń żywieniowych. Pacjent dietetyczny jest świadomy, że niestosowanie się przez niego lub wybiórcze stosowanie zaleceń może przynieść negatywny skutek pod kątem stanu zdrowia, a nawet życia. Gabinet dietetyczny nie ponosi za to odpowiedzialności.
 • Wszystkie materiały przygotowane dla pacjenta dietetycznego są objęte prawami autorskimi i wykorzystywane mogą być tylko i wyłącznie na użytek własny. Kopiowanie, udostępnianie, rozpowszechnianie bez zgody dietetyka jest zabronione.
 • Wszystkie informacje, które dietetyk uzyskuje w trakcie świadczenia usług pacjentowi dietetycznemu objęte są tajemnicą i nie są przekazywane osobom trzecim. Obowiązek ten nie jest ograniczony czasowo.
 • Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Gabinet dietetyczny Diet Balance Anna Englisz w Kartlewo 11, 78-312 Kartlewo NIP: 6721967095. Gromadzone są dane: dane osobowe, wywiad żywieniowy, dziennik żywieniowy, wyniki dostarczonych badań oraz inne dokumenty dostarczone przez pacjenta dietetycznego. Wszystkie dane objęte są ochroną, przetwarzane są tylko i wyłącznie w celu zrealizowania świadczonej usługi względem pacjenta, nie są nigdzie udostępniane. Korzystając z usług świadczonych przez gabinet dietetyczny pacjent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia procesu dietetycznego. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do podjęcia współpracy. Pacjent ma prawo wglądu do danych, ma prawo je sprostować lub usunąć.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie.
 • Gabinet Diet Balance Anna Englisz zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, które po poprawce będą opublikowane na stronie internetowej oraz będą wiążące z dniem publikacji.
 • Pozostałe zagadnienia niezawarte w regulaminie regulowane są przez Przepisy Prawa Polskiego.
 • Warunkiem korzystania z oferowanych Usług jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów. Dokonanie płatności za usługę oznacza akceptację zasad współpracy i regulaminu. Jest jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy gabinetem a pacjentem.

ZBIÓR POJĘĆ:

 • DIETETYK (Usługodawca) –osoba świadcząca usługi dietetyczne –mgr inż. Anna Englisz –mająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, opierającej się o aktualny poziom wiedzy naukowej, z zastrzeżeniem, że dietetyk nie bierze odpowiedzialności za efektywność wybranych przez pacjenta usług.
 • DNI ROBOCZE –dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00, za wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy. Poza tymi godzinami nie odpowiadam na telefony, SMS, maile. Podczas URLOPU nie ma możliwości kontaktu.
 • PACJENT DIETETYCZNY (Usługobiorca) –osoba fizyczna, pełnoletnia, którą należy zaliczyć do konsumenta w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku z dnia Kodeks cywilny (Dz.U.z 2017 r. poz. 459 tj. ze zm.). Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług wyłącznie pod nadzorem właściwego opiekuna prawnego.
 • WIZYTA –oznacza wizytę fizycznie w gabinecie (w Alergo-med.), domową lub konsultacje skype lub telefoniczną
 • CENNIK –wykaz opłat za świadczone usługi. Wszystkie ceny są cenami brutto.
 • ANALIZA SKŁADU CIAŁA –pomiar wykonywany za pomocą urządzenia zwanego Analizatorem firmy INODY 270, służący do określenia parametrów ciała pacjenta takich jak: waga, poziom tkanki tłuszczowej, nawodnienia, masy mięśniowej, podstawowe zapotrzebowanie energetyczne oraz poziom tłuszczu wiscelarnego. Z tego badania wyłączone są kobiety w ciąży oraz osoby posiadające urządzenia elektryczne w ciele tj. rozrusznik serca itp.
 • WYWIAD ŻYWIENIOWY –kwestionariusz opracowany przez poradnię Diet Balance Anna Englisz, uzupełniany podczas pierwszej konsultacji dietetycznej przez dietetyka i pacjenta, w celu zebrania informacji na temat stylu życia, stanu zdrowia.
 • PIERWSZA KONSULTACJA DIETETYCZNA –obejmuje pierwszą konsultację wstępną (60 -90 minut), może być przeprowadzona stacjonarnie w gabinecie (w poradni Alergo- med), domową lub on-line przez skype, telefoniczną. Podczas wizyty zostanie przyprowadzony wywiad dietetyczny oraz wstępna analiza dostarczonej dokumentacji. Dodatkowo na wizycie stacjonarnej (domowej, w poradni) zostanie wykonana analiza składu ciała. Jeżeli zajdzie taka potrzeba pacjent dietetyczny podczas pierwszej wizyty otrzyma zalecenia odnośnie niezbędnych badań do wykonania (decyzję o rozszerzeniu diagnostyki przydatnej do rozpoznania przyczyn zgłaszanych problemów, pacjent podejmuje sam). Na wizycie lub w zaleceniach może pojawić się wskazanie do kontaktu z lekarzem specjalistą w celu dalszej diagnostyki. Podczas konsultacji pacjent otrzymuje podstawowe wskazówki dietetyczne oraz dużą dawkę motywacji do działania. Przekazanie indywidualnych zaleceń dietetycznych następuje drogą mailową lub osobiści po ok. 3-4 dniach od otrzymania kompletu dokumentów od pacjenta dietetycznego. W przypadku choroby, urlopu, świąt –czas ten może się wydłużyć. Zatajanie informacji przez pacjenta dietetycznego lub podanie nieprawdziwych na temat swojego stanu zdrowia, stylu życia, przyjmowanych leków i suplementów itd, może negatywnie wpłynąć na stan zdrowia. Gabinet dietetyczny nie ponosi za to odpowiedzialności

.•WIZYTA KONTROLNA –odbywa się po około 14 dniach od rozpoczęcia stosowania zaleceń dietetycznych. Ustalona jest podczas pierwszej konsultacji lub drogą mailową lub telefoniczną bezpośrednio przez pacjenta dietetycznego. Wizyta kontrolna opłacona w pakiecie ma ważność 3 miesięcy od otrzymania zaleceń dietetycznych. Na wizytce (stacjonarnej w poradni lub domowej) zostaje przeprowadzona ponownie analiza składu ciała, omawiane są postępy oraz ewentualne wyniki badań.

 • INDYWIDUALNY PROGRAM ŻYWIENIOWY –plan dietetyczny ułożony dla pacjenta dietetycznego, na podstawie przeprowadzonego wywiadu żywieniowego, interpretacji badań i założeń ustalonych na pierwszej konsultacji dietetycznej. Zalecenia są przygotowane w maksymalnie indywidualny sposób, zawierają przepisy kulinarne, dodatkowe informację ułatwiające wdrożenie zaleceń, listę zakupów i zamienników składników. Pacjent dietetyczny otrzymuje go wykupując pojedyncza usługę lub pakiet.
 • LISTA ZAKUPÓW – to spis składników i produktów umieszczonych w planie żywieniowym podanych w ilościach gramowych i miarach domowych (np.1 łyżka, plaster). Lista zakupów podzielona jest na kategorie produktów spożywczych, typu warzywa, owoce, przyprawy. Lista zakupów ustalona jest na 7 dni i przesyłana jest łącznie z indywidualnym planem żywieniowym.
 • PAKIET DIETETYCZNY 7/14 DNIOWY –pakiet składający się z trzech usług –pierwszej konsultacji dietetycznej, indywidualnego programu żywieniowego (7 lub 14 dniowego) i wizyty kontrolnej. Pakiet ma ważność 3 miesiące od daty otrzymania zaleceń dietetycznych, co oznacza że w tym czasie należy odbyć wizytę kontrolną. Jeśli Pacjent opłaci pakiet nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za wizytę kontrolną –jest elementem integralnym całego zestawu.
 • PAKIET DIETETYCZNY 7/14 DNIOWY DLA PAR –jest przeznaczony dla par, małżeństw, rodzeństwa. Warunek –osoby muszą mieszkać w jednym gospodarstwie domowym (wspólna kuchnia). Pierwsza konsultacja dietetyczna (ok. 2h) jak i wizyty kontrolne(ok.1h) odbywają się w jednym czasie.
 • KONSULTACJA ON-LINE –obejmuje pierwszą konsultację dietetyczną, wizyty kontrolne z użyciem telefonu, Skype lub Massengera, po wcześniejszym opłaceniu usługi i przesłaniu potwierdzenia przelewu mailem. Trwa i kosztuje tyle samo jak konsultacja odbywająca się w gabinecie. W przypadku spóźnienia się lub niestawienia na umówione spotkanie bez wcześniejszego poinformowania dietetyka, gabinet nie ma obowiązku zwracać pieniędzy. W sytuacji odwołania spotkania przez Skype lub zmiany jego terminu z winy dietetyka, pacjent dietetyczny zostanie poinformowany telefonicznie o zmianie i zostanie ustalony nowy termin lub otrzyma zwrot pieniędzy bez jakichkolwiek potrąceń w przypadku odwołania.
 • KONTAKT MAILOWY –w ramach współpracy jest możliwe 3 maila kontrolne w miesiącu–proszę o zbieranie wszystkich pytań/ wątpliwości w jednej wiadomości. Opieka trwa przez 6 miesięcy od rozpoczęcia współpracy. Jeśli Pacjent potrzebuje większej ilości wiadomości –cenę jest ustalana indywidualnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH –RODO

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –RODO), informuj Państwa o zasadach przetwarzania Państwa danychosobowych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Diet Balance Anna Englisz Kartlewo 11, 78-312 Kartlewo.

 

 1. Dane osobowe pacjenta dietetycznego będą przetwarzane w następujących celach:

 

 1. wykonania umowy kupna-sprzedaży usług oferowanych przez Administratora -przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy
 2. analizy badań diagnostycznych w celu dopasowania indywidualnych zaleceń dietetycznych
 3. w celach przesłania zaleceń oraz marketingowych produktów lub usług własnych świadczonych przez Administratora, w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem telefonu, poczty elektronicznej
 4. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń
 5. obsługi pacjentów dietetycznych.
 6. Dane osobowe pacjenta dietetycznego będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy z Administratorem i okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (przepis archiwizacji) –do czasu jej odwołania.
 7. Dane przetwarzane przez Administratora obejmują: imię i nazwisko, ulica, adres email, numer telefonu oraz w zakresie niezbędnym do świadczenia usług: dane dotyczące zdrowia, samopoczucia, dostarczone wyniki badań oraz inne dokumenty dostarczone przez pacjenta dietetycznego.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu lub w związku ze świadczeniem usług przez Administratora. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wykonania zadań zawartych w punkcie 2. Podanie dodatkowych danych, nie wynikających z przepisów prawa jest dobrowolne.
 9. Dane będą udostępniane jedynie osobom upoważnionym (pracownikom lub podmiotom współpracującym z Administratorem –usługi rachunkowe, prawne lub informatyczne) w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków związanych ze świadczeniem usług na rzecz Administratora. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Pacjent dietetyczny ma prawo dostępu do treści swoich danych ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, w przypadku danych pozyskanych w wyniku zgody –prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak, gdy z uwagi na przepisy prawa jestem uprawniona do dalszego przetwarzania danych.
 11. Pacjent dietetyczny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 12. Dane nie służą w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również nie podlegają profilowaniu.
 13. Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Państwa danych osobowych proszę kierować na adres e-mail: anna@napolslodko.com

Z poważaniem,

mgr inż. Anna Englisz, dietetyk